JWB.nl

Actuele jurisprudentie paraat

Jurisprudentie@ctueel

Samenvatting ECLI:NL:HR:2017:211

Archiefnummer:
Jurisprudentie @ctueel 2017-56
Instantie:
HR 10 februari 2017, 15/04712
Onderwerp:
Schadevergoeding wegens onbehoorlijk bestuur door verkoop IE-rechten zonder statutaire goedkeuring.
Artikelen:
Art. 81 lid 1 RO (2:9 BW, art. 6:162 BW)
Casus:
In deze zaak gaat het om de vraag of bestuurder AG van Attitude Products B.V. ('AP') jegens deze vennootschap aansprakelijk is op grond van art. 2:9 BW. AP verwijt AG dat hij op eigen rekening facturen heeft geïnd die ten goede zouden moeten komen aan AP, IE-rechten tegen een te lage prijs zou hebben verkocht en hiermee in strijd zou hebben gehandeld met de statuten van AP en een voor AP bestemde belastingteruggave te hebben ontvangen en niet te hebben terugbetaald.

Het hof oordeelt dat AG toerekenbaar tekort is geschoten jegens AP in een behoorlijke vervulling van haar bestuurstaak. AG is hoofdelijk veroordeeld tot vergoeding van de schade die AP heeft geleden onder meer als gevolg van het onbehoorlijk bestuur voor zover dit ziet op het zonder rechtsgrond innen van facturen van AP en voor de schade voor de verkoop van de IE-rechten. Ook is op grond van 6:162 BW schadevergoeding ter zake van de belastingteruggave toegewezen.

Rechtsvraag:
• Is het onjuist dat uit de statuten volgt dat de verkoop van de IE-rechten onderworpen was aan goedkeuring van de AVA?
• Heeft het hof ten onrechte niet beoordeeld of de geschonden statutaire goedkeuringsbepaling strekte tot bescherming van de rechtspersoon?
• Heeft het hof miskend dat voor aansprakelijkheid van AG door niet over te gaan tot terugbetaling van de door haar ontvangen belastingteruggave, is vereist dat haar een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt?
Beslissing:
De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van AG op grond van art. 81 lid 1 RO.
Opties:
Printbare samenvatting
Download complete uitspraak
Terug naar de vorige pagina

Direct zoeken:

Gratis emailservice!

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan voor de gratis e-mailservice: