JWB.nl

Actuele jurisprudentie paraat

JWB Rechtspraak Arbeidsrecht

Samenvatting ECLI:NL:GHAMS:2016:524

Archiefnummer:
Rechtspraak Arbeidsrecht 2016-92
Instantie:
Hof Amsterdam 16 februari 2016, 200.175.862/01
Onderwerp:
Inspanningsplicht pensioenverzekeraar
Artikelen:
Art. 29 PW
Kern:
Werknemer is van 1 mei 2010 tot 15 juli 2014 in dienst geweest bij Your Health Nederland B.V. Bij brief, eveneens van 28 juni 2013, heeft Generali onder toezending van een kopie van de brief die zij aan Your Health had gezonden, werkneemster bericht dat Your Health al een tijd geen pensioenpremie had betaald en daarbij gewezen op de gevolgen. Verder heeft Generali werkneemster geattendeerd op de mogelijkheid zelf haar werkgever op het niet-betalen aan te spreken. Omdat Your Health ook daarna in gebreke bleef met de aflossing van de openstaande premieschuld heeft Generali aan werkneemster bij brief van 16 oktober 2013 meegedeeld dat haar deelneming aan de pensioenregeling per 1 januari 2013 was beëindigd. Werkneemster heeft zich bij brief van haar gemachtigde van 9 januari 2014 tot Generali gewend met het verzoek inzichtelijk te maken welke (aantoonbare) inspanningen Generali had verricht om de achterstallige premies te innen. Generali heeft bij brief van 17 januari 2014 geantwoord en verwezen naar de hierboven vermelde aanmaningen die zij aan Your Health had gezonden. Generali maakte in deze brief geen melding van andere op incassering van de openstaande premie gerichte activiteiten. Bij brief van haar gemachtigde van 13 februari 2014 heeft werkneemster gereageerd met de mededeling dat Generali zich niet op de in artikel 29 Pensioenwet voorgeschreven wijze had ingespannen voordat de opbouw van de pensioenaanspraken van werkneemster was beëindigd. Bij deze brief is Generali gesommeerd binnen veertien dagen te bevestigen dat de premievrijmaking ongedaan zou worden gemaakt en dat de pensioenopbouw met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 wordt gecontinueerd. Generali heeft bij e-mail van 24 maart 2014 geantwoord dat zij aan deze sommatie geen gevolg zou geven en de redenen daarvoor uiteengezet. Your Health is op 21 april 2015 in staat van faillissement verklaard. Werkneemster heeft gevorderd voor recht te verklaren dat Generali ten onrechte is overgegaan tot beëindiging van de deelname van werkneemster in de pensioenregeling van Your Health en voorts gevorderd Generali te veroordelen de beëindiging ongedaan te maken en de pensioenopbouw van werkneemster over de periode 1 januari 2013 tot 15 juli 2014 voort te zetten. Bij het bestreden vonnis heeft de kantonrechter de vorderingen van werkneemster toegewezen en Generali veroordeeld in de proceskosten.
Het hof oordeelt als volgt. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Your Health, nu van eerdere wanbetaling niet is gebleken, met het verzenden van twee aanmaningen niet voldaan aan de op haar in artikel 29 lid 2 Pensioenwet neergelegde verplichting. Volgens de kantonrechter moet deze wetsbepaling aldus worden uitgelegd dat Generali zich pas voldoende zou hebben ingespannen wanneer ook gerechtelijke maatregelen (dagvaardingsprocedure of faillissementsaanvraag) niet tot betaling hadden geleid. Nu niet is gebleken dat Your Health eerder, binnen een periode die in redelijkheid is te stellen op twee jaar, ‘in de fout is gegaan’ had Generali de pensioenverzekering moeten voortzetten tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst van werkneemster eindigde, aldus nog steeds de kantonrechter. Generali wijst evenwel op de Kamerstukken bij de Pensioenwet: nieuw is dat zij dat recht (het doen van de in art. 29 lid 2 Pensioenwet bedoelde mededeling, hof) alleen hebben wanneer zij de betrokkenen daarover rechtstreeks hebben geïnformeerd én dat zij moeten kunnen aantonen dat zij geprobeerd hebben de premie alsnog te innen. Een dergelijke inspanning kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van het versturen van een aanmaning door de verzekeraar aan de werkgever. Andere aanknopingspunten dan het verzenden van een aanmaning bevatten de Kamerstukken niet ten aanzien van de inspanningen die de pensioenverzekeraar zich bij wanbetaling van de pensioenpremie in het belang van de werknemer op de pensioenverzekeraar moet getroosten. Als zodanige aanwijzing kan, anders dan werknemer heeft aangevoerd, niet gelden het feit dat de regering het niet zinvol heeft geacht dat de deelnemers bij wanbetaling van de premie onmiddellijk zouden worden geïnformeerd. Evenmin levert de verlenging van de aanvankelijk door de regering wenselijk geachte periode van drie tot vijf maanden van de periode waarbinnen de verzekeraar zich zou moeten inspannen de achterstallige pensioenpremie te innen, zoals werknemer verder heeft betoogd, steun voor de stelling dat de verzekeraar pas aan zijn verplichting ter zake heeft voldaan als hij rechtsmaatregelen heeft genomen ter incasso van de achterstallige premie. Integendeel, uit hetgeen is bepaald in lid 3 van artikel 29 Pensioenwet, te weten dat de opbouw van pensioenaanspraken niet eerder kan worden beëindigd dan drie maanden na de hier bedoelde mededeling, kan worden afgeleid dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om ook de werknemer, die immers een groot belang heeft bij tijdige premieafdracht, alsnog gedurende drie maanden in de gelegenheid te stellen zijn werkgever te bewegen de achterstallige premies te voldoen. De eis van een voorafgaand - vergeefs - incassotraject door de verzekeraar is daarmee niet in overeenstemming. De aan de pensioenverzekeraar in artikel 29 lid 2 Pensioenwet opgelegde inspanningsverplichting is aldus veeleer te beschouwen als een door de werkgever ernstig te nemen aantoonbare waarschuwing van de verzekeraar dat bij niet-betaling de pensioenaanspraken van de betrokken werknemers in het gedrang zullen komen, maar beoogt niet aan een verzekeraar de verplichting op te leggen via een gerechtelijke weg de achterstallige premies te trachten te incasseren. Integendeel, aangenomen mag worden dat zodanige maatregelen binnen dit tijdvak - hoge uitzonderingen daargelaten - er niet toe leiden dat de achterstallige premie alsnog wordt ontvangen, terwijl de terugwerkende kracht waarmee de verzekeraar de pensioenopbouw mag staken beperkt is tot een periode van vijf maanden. Volgt vernietiging van het vonnis van de rechtbank.Opties:
Printbare samenvatting
Download complete uitspraak
Terug naar de vorige pagina

Direct zoeken:

Gratis emailservice!

Altijd op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan voor de gratis e-mailservice: