Algemene voorwaarden - General conditions of sale and delivery /

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V.
KvK-Nr. 35016350
KvK Amsterdam

 

  1. Toepasselijkheid

1.1  Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen tussen Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V., hierna te noemen verkoper en iedere koper/opdrachtgever van verkoper, hierna te noemen koper, alsmede op alle eventuele vervolgovereenkomsten tussen partijen. Door het plaatsen van een order aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.2  Onder koper wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met verkoper een overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten.
1.3  Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn slechts dan van toepassing indien en voor zover verkoper deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.
1.4  Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met bepaalde in deze verkoopvoorwaarden, is het in deze verkoopvoorwaarde bepaalde bindend.

  1. Offertes (Aanbiedingen)

2.1  Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2  Bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie.
2.3  Eventueel verstrekte monsters gelden als soort-monsters; afwijkingen in structuur, kleur, gramgewicht, formaat, kwaliteit, afwerking, vochtgehalte etc. worden uitdrukkelijk voorbehouden. Verkoper heeft desgewenst het recht ook achteraf voor verstrekte monsters te factureren – eventueel met monsterrabat – dan wel het monstermateriaal terug te vorderen indien geen koop is gevolgd.

  1. Overeenkomsten

3.1  Een overeenkomst met verkoper komt tot stand wanneer deze binnen 8 dagen nadat verkoper de opdracht tot levering heeft ontvangen door verkoper is bevestigd, dan wel verkoper met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
3.2  De inhoud van deze bevestiging is bindend voor beide partijen, tenzij binnen acht dagen na verzending van de bevestiging schriftelijk daartegen is geprotesteerd.
3.3  Plaatst koper een opdracht tot levering op zodanig korte termijn, dat voorafgaande schriftelijke bevestiging niet mogelijk is, dan heeft koper na ontvangst van het geleverde de plicht binnen twee dagen tegen fout-leverantie, gebrekkige leverantie, berekende prijs, of toepasselijkheid dezer voorwaarden, te reclameren en deze reclame schriftelijk per omgaande te bevestigen onder franco terugzending van het geleverde, waarbij hij heeft aan te tonen, dat zijn opdracht niet conform is uitgevoerd; latere reclame is niet meer mogelijk.
3.4  Langs elektronische weg verzonden berichten bereiken verkoper eerst nadat verkoper van de inhoud kennis heeft genomen. Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden de koper zonder dat verkoper deze hoeft te bevestigen.
3.5  Eventuele aanvullingen of wijzigingen binden verkoper slecht indien deze schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
3.6  Verkoper is gerechtigd overeengekomen hoeveelheden met maximaal 10 % te verhogen of te verlagen in verband met standaard verpakkingen of minimum hoeveelheid en de koper is verplicht om de afgeleverde hoeveelheid af te nemen en te betalen.

  1. Prijzen

4.1  Tenzij anders is vermeld zijn de opgegeven prijzen exclusief BTW.
4.2  Verkoper heeft het recht de prijs te verhogen met het bedrag, waarmee de kosten in verband met de overeenkomst na het verbindend worden van de order tot de dag van de aflevering stijgen.

  1. Levering en risico

5.1  Levering vindt plaats door afgifte van de goederen aan de expediteur of vervoerder, die met de expeditie of het vervoer is belast. Leveringen in Nederland met een goederenwaarde boven € 300,- (excl. BTW) geschieden franco. Leveringen in België met een goederenwaarde boven € 500,- (excl. BTW), geschieden met uitzondering van alle kartonsoorten en -producten,  lijm en materialen van metaal, franco huis. Beneden genoemde bedragen worden vrachtkosten in rekening gebracht. Alle leveringen buiten Nederland en België geschieden af magazijn (EXW, incoterms 2017). Ter keuze van verkoper staat de levering middels eigen vervoer door aanbieding aan de vestiging van de koper te doen geschieden. De goederen reizen echter steeds voor risico van de koper.
5.2  De leveringstermijn gaat in per datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Is betaling vooraf of een aanbetaling overeengekomen, dan gaat de leveringstermijn in na ontvangst van de gehele (aan)betaling.
5.3  Verkoper is gerechtigd om af te leveren in gedeelten.
5.4  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen opgegeven levertijden nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen. Verkoper is eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
5.5  Op de koper rust een afnameplicht. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de koper niet zijn afgenomen, staan zij voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na vier weken is verkoper bevoegd om over te gaan tot verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de koper, onverminderd overige rechten van verkoper.
5.6  Geleverde goederen worden nooit teruggenomen.

  1. Transport

6.1  De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper is verstrekt, door verkoper bepaald.
6.2  Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper verklaard heeft de extra kosten daarvan te zullen dragen.

  1. Overmacht

7.1  Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke, buiten de macht van verkoper, haar toeleveranciers en hulppersonen liggende omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn. Verkoper heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
7.2  In geval van overmacht is verkoper niet aansprakelijk. Bij tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van verkoper voor zover deze door de overmacht worden getroffen opgeschort; bij blijvende overmacht, waarvan sprake is in geval van een overmachtssituatie van langer dan 60 kalenderdagen, kan ieder der partijen de betreffende overeenkomst voor zover deze door de overmacht wordt getroffen, ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

  1. Aansprakelijkheid

8.1  De verplichtingen van verkoper als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, of op basis van enige andere rechtsgrond, zijn ter keuze van verkoper tot (kosteloos) herstel van het gebrek, vervanging van de gebrekkige zaak en/of het opnieuw verrichten van de geleverde diensten, of tot het terugbetalen van de in verband met de gebrekkige prestatie van de koper ontvangen bedragen, in welk geval de overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor door de koper geleden gevolgschade, waaronder begrepen vertragingsschade, omzet- en winstderving, behoudens voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van verkoper tot vergoeding van dergelijke schade overgaat.
8.2  Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet-levering door verkopers leveranciers aan verkoper en voor gebreken aan het door verkoper aan koper geleverde, voor zover deze aansprakelijkheid verder gaat dan de aansprakelijkheid van de verkopers leveranciers aan verkoper, indien deze voortvloeit uit een geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van verkopers leverancier.
8.3  Verkoper verleent generlei garantie ter zake van de werking en/of toepassingsmogelijkheden van de geleverde goederen. De koper dient zichzelf tijdig door middel van daartoe geëigende proefnemingen en keuringen te vergewissen van de geschiktheid van de producten voor de door hem beoogde doeleinden. Elke aansprakelijkheid wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.
8.4  Voor zover verkoper door derden aansprakelijk mocht worden gesteld ter zake van het verkochte, zal koper verkoper volledig vrijwaren.
8.5  De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat verkoper in verband met de gebrekkige prestatie van haar aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
8.6  Verkoper zal zich niet op de in dit artikel opgenomen beperkingen van haar aansprakelijkheid kunnen beroepen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar bedrijfsleiding.

  1. Klachten

9.1  De koper dient geleverde zaken en eventuele verpakking terstond op eventuele tekorten of zichtbare tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling dat de zaken ter beschikking van de koper staan. Eventuele tekortkomingen dient de koper terstond op de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden en per omgaande bij de verkoper te melden, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer in behandeling kunnen worden genomen.
9.2  Voor klachten inzake bij aflevering niet zichtbare gebreken en andere tekortkomingen geldt een uiterste termijn van 3 maanden na aflevering, terwijl deze tekortkomingen bij verkoper moeten zijn gemeld binnen 8 dagen nadat de tekortkoming is ontdekt of had behoren te worden ontdekt.
9.3  Na verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de koper geacht het geleverde  te hebben goedgekeurd en zijn alle rechten van de koper ter zake vervallen.
9.4  De koper dient hangende in het in te stellen onderzoek de zaken onder zich te houden dan wel, indien verkoper daarom verzoekt, aan verkoper te retourneren. De zaken reizen voor risico van de koper. De kosten van het onderzoek inclusief de eventuele transportkosten, komen voor rekening van de koper, tenzij een aan verkoper toerekenbare  tekortkoming komt vast te staan.

      10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door verkoper geleverde zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven uitsluitend eigendom van de verkoper totdat koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst heeft voldaan. Koper is niet bevoegd om deze goederen aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen. Koper verbindt zich voor het geval dat verkoper het noodzakelijk acht de goederen te geven tegen bewijs van afgifte en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen en inlichtingen te geven als het verschaffen van toegang tot de opslagruimte e.d.. Koper zal verkoper direct waarschuwen, zodra een derde, om welke redenen ook, meent aanspraken op de zaken te hebben en/lof ter zake maatregelen neemt of gaat nemen.
10.2 In het geval dat koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet nakomt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek tot surseance van betaling indient, is verkoper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst op de schorten of geheel of ten dele per aangetekend schrijven te ontbinden of ontbonden te verklaren. Verkoper is voorts gerechtigd enig bedrag, verschuldigd door koper, zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en interest en is verkoper voorts gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in de eerste alinea van dit artikel, vallende goederen terug te nemen, waartoe koper verkoper dan in de gelegenheid dient te stellen.

      11. Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden zonder enige korting of compensatie binnen de afgesproken betalingstermijn. Reclames of meningsverschillen van welke aard dan ook, geven koper geen recht tot uitstel van betaling.
11.2 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn is geschied, is koper in gebreke, zonder dat enige aanmaning of sommatie is vereist en is deze met ingang van de gestelde termijn een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente op de hoofdsom.
11.3 Alle invorderingskosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 25% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 150-.
11.4 Alle betalingen strekken allereerst in mindering op de kosten en rente en vervolgens op de oudst openstaande schulden.
11.5 Is de koper jegens verkoper in verzuim met de betaling van enig aan verkoper verschuldigd factuurbedrag of met de tijdige afname van de geplaatste orders, dan heeft verkoper het recht de uitvoering van alle orders van verkoper op te schorten, totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
11.6 De verkoper is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

      12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd – behalve voor zover het mocht betreffen die geschillen, die tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren – aan de bevoegde rechter van de woonplaats van verkoper, tenzij deze mocht besluiten het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van koper.
12.2 Op alle offertes en/of overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten het Weens Koopverdrag van 1980.

 

Wormer, 7 september 2017.

                                                                                                                 /////////////////////////////////

 

 

 

Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V.
CoC-Nr. 35016350
CoC Amsterdam, The Netherlands     
1. Applicability

1.1  The conditions of sale and delivery shall be applicable to, and form an integral part of, all offers, confirmations of orders, agreements and deliveries between Verenigde Bedrijven Jansen-Wijsmuller & Beuns B.V., hereinafter referred to as the seller, and each and any buyer/principal of seller, hereinafter referred to as the buyer, as well as any follow-up agreements between the parties. As a result of placing an order, the buyer shall accept the applicability of the conditions.
1.2  Pursuant hereto, the buyer shall be understood to mean any (legal) person who has concluded or wishes to conclude an agreement with the seller.
1.3  Additional and exceptional provisions shall be applicable only if and insofar as they have been expressly accepted by the seller.
1.4  Any buying conditions that may be applicable shall remain unaffected insofar as they do not conflict with our conditions of sale and delivery. In the event that the provisions of the buying conditions do conflict with the provisions herein, the provisions herein shall be binding.

      2. Offers (Tenders)

2.1  All offers shall be free of obligation and valid for 30 days, unless it has been expressly agreed otherwise.
2.2  Price lists, brochures and other information provided pursuant to an offer shall be stated as accurately as possible but serve solely for illustrative purposes.
2.3  Any samples provided shall serve as sample types. Differences in terms of structure, colour, grammage, format, quality, finishing, moisture content etc. shall be expressly reserved. If so desired, the seller shall be entitled ex post to charge for samples provided – if applicable with sample rebate - or demand the return of the sample material if no purchase has been made.

      3. Agreements

3.1  An agreement with the seller shall be concluded when this is confirmed by the seller within 8 days after the seller has received the supply contract, or when the seller has begun to carry out the contract.
3.2  The contents of this confirmation shall be binding for both parties, unless a written objection has been made within eight days after the dispatch of the confirmation.
3.3  If the buyer places an order for delivery at such short notice that previous confirmation in writing is not possible, the buyer shall be obliged to complain within two days after receipt of the goods for wrong delivery, faulty delivery, calculation of prices or applicability of these conditions, and confirm this complaint in writing via return mail, by returning at the same time the goods delivered freight paid and by giving evidence that the order has not been executed correctly. Complaints at a later time shall not be possible.
3.4  Messages sent electronically shall not be deemed to have reached the seller until the seller has taken note of the contents. Orders provided electronically shall be binding upon the buyer without the seller needing to confirm this.
3.5  Any additions or amendments shall bind the seller solely if this is confirmed in writing by the seller.
3.6  The seller shall be entitled to increase or decrease quantities up to a maximum of 10% in relation to the standard packaging or minimum quantity and the buyer shall be obliged to take and pay for the quantity supplied.

      4. Prices

4.1  Unless otherwise specified, the quoted prices shall be exclusive of VAT.
4.2  The seller shall be entitled to increase the price by the amount by which the cost of the contract increases from the day the order becomes binding until the day of delivery.

      5. Delivery and risk

5.1  The delivery shall take place by the surrender of goods to the forwarding agent or conveyor in charge of transport. Deliveries in the Netherlands with a value of goods over € 300,- (not including VAT) are delivered free of charge. Deliveries in Belgium with an value of goods over € 500,- (not including VAT), are delivered free of charge, with the exception of board and board products, adhesives and products with metal. Below these amounts, freight costs shall be charged. All deliveries outside The Netherlands and Belgium will be done ex works (incoterms 2017). Depending upon the seller's decision, delivery may take place via the latter's own means of transport and presentation to the buyer's establishment. However, the goods shall invariably be carried at the buyer's risk.
5.2  The delivery time shall begin on the date when the agreement is concluded. Should an advance payment or down payment be agreed upon, the delivery time shall start after the entire (down) payment has been received.
5.3  The seller shall be entitled to deliver in parts.
5.4  Unless expressly agreed otherwise, the quoted delivery time shall never be regarded as a strict deadline. The seller shall be regarded in default only after receiving written notice thereof.
5.5  The buyer shall be bound by a purchasing obligation. Should the goods still not be collected by the buyer after the expiry of the delivery time the goods shall be stored for the buyer's account and risk. After four weeks the seller shall be entitled to sell the goods. Any lower proceeds and costs shall be chargeable to the buyer, without prejudice to the seller's rights.
5.6  Once delivered, goods may never be returned.

      6. Transport

6.1  The mode of transport, shipping, packaging, etc. shall be decided upon the seller, unless the buyer provides further instructions.
6.2  Any specific requirements by the buyer concerning transport/shipping shall be met only if the buyer has stated in an agreement to bear the additional costs thereof.

     7. Force majeure

7.1  A force majeure shall be understood herein to mean any underlying conditions outside the control of the seller, the seller's suppliers and agents that render or shall render the observance of the agreement without shortcomings impossible. The seller shall be entitled to invoke a force majeure if the circumstances created by the force majeure occur after the service provided should have taken place.
7.2  The seller shall not be held liable in the event of a force majeure. In the case of a temporary force majeure, the seller's obligations, insofar as these are affected by the force majeure, shall be suspended. In the event of a continuing force majeure involving a force majeure situation lasting longer than 60 calendar days, either of the parties may terminate the agreement, insofar as this is affected by the force majeure, without being liable for compensation.

      8. Liability

8.1  The obligations of the seller as a result of a shortcoming, or resulting from any other legal basis, shall be, at the discretion of the seller, to repair the defect (free of charge), replace the defective item and/or perform the services provided once more, or to return the amounts received in connection with the buyer's defective service, in which case the agreement shall be terminated as far as the defective service is concerned. The seller may not be held liable for consequential damages suffered by the buyer, including damages in relation to the delay, revenue and profit, except where the civil liability insurance company of the seller compensates for such damage.
8.2  The seller shall accept no liability for a failure by the seller's supplier to supply the seller and for defects in the goods the seller delivers to the buyer, insofar as this liability extends further than the liability of the seller’s suppliers to the seller, should this result from a failure of the seller’s supplier to carry out part or all of the latter's obligations.
8.3  The seller shall provide no guarantee about the functioning and/or applications of the goods delivered. The buyer must personally, in due course, via appropriate tests and inspections to ascertain the suitability of products for the intended purposes. Any liability shall be expressly excluded.
8.4  Insofar as the seller should be held liable by third parties in connection with the goods sold, the buyer shall fully indemnify the seller.
8.5  The seller's liability shall in any event be confined to the amount received from the latter's civil liability insurance company in the case of defective service.
8.6  The seller shall not be entitled to invoke the limitations on the seller's liability featured herein if and insofar as the damage results from wilful intent or the wilful recklessness of the seller or its management.

      9. Complaints

9.1  The buyer should immediately check the delivered goods and any packaging for any shortages or visible defects or make this check after being notified that the items are available for the buyer. The buyer should immediately mention any shortcomings and on the invoice and/or shipping documents (or have this done thereon) and immediately report this to the seller. Failing to do so, the complaint in this regard may no longer be dealt with.
9.2  Complaints about non-visible defects and other shortcomings upon delivery shall be lodged no more than 3 months after delivery, while the shortcoming should be mentioned to the seller within 8 days after the defect was discovered or should have been discovered.
9.3  Upon the expiry of the times referred to herein, the buyer shall be deemed to have approved the delivered items and all the relevant buyer rights shall lapse.
9.4  Pending investigation, the buyer shall be required to retain the items or, if so requested by the seller, to return them to the seller. The goods shall be carried at the risk of the buyer. The costs of the investigation including any transport costs shall be borne by the buyer, unless a shortcoming attributable to the seller is ascertained.

      10. Reservation of title

10.1 All goods supplied by the seller, whether processed or unprocessed, shall remain the exclusive property of the seller until the buyer has met all the latter's obligations ensuing from the relevant agreement. The buyer shall not be entitled to give such goods as security to third parties or to transfer their ownership. The buyer shall undertake, in the event the seller deems it necessary, to exercise the seller's reserved rights, to return at the seller's first request all goods delivered, against a receipt, and to offer all the appropriate cooperation and information in this matter, such as granting access to the storage space, etc. The buyer shall inform the seller at once as soon as a third party is of the opinion, for any reason whatsoever, of being entitled to these goods and/or is taking or intends to take steps towards this end.
10.2 Should the buyer fail to observe the obligations towards the seller, or is declared bankrupt, or has filed for a moratorium, the seller shall be entitled to take action to suspend, or to declare wholly or partly dissolved, any and all existing agreements without any legal proceedings and do so by registered letter. The seller shall furthermore be entitled to claim any full amount due by buyer, without any notice or without having to declare the buyer in default, without prejudice to the seller's right to be compensated for costs, losses and interest, and, furthermore, to take back the goods falling under the reserve of title as referred to in the first paragraph of this article, with the buyer being obliged to allow the seller an opportunity to do so.

     11. Payment

11.1 Payment shall be made without any discount or compensation within agreed period after delivery. Any complaints or disputes whatsoever shall not give buyer the right to delay payment.
11.2 If payment has not been made within the period stated, the buyer shall be in default without any reminder or summons being required and the buyer shall then owe an interest of 2% on top of the statutory interest on the principal sum, starting from the period stated.
11.3 Any collection costs, judicial and extrajudicial, shall be chargeable to the buyer's account. The extrajudicial costs shall be set at 25% of the principal sum with a minimum of € 150,-.
11.4 Any payments shall first of all be applied to reduce the amounts due for costs and interest and subsequently the oldest unpaid debts.
11.5 Should the buyer fail to pay the seller any one invoice amount due to the seller or fails to receive, at the time agreed upon, orders placed, the seller shall be entitled to suspend the execution of all orders from the buyer until buyer has met all the seller's obligations.
11.6 The seller shall be entitled at all times, before making delivery or before continuing the completion of the order, to demand sufficient security from the buyer as the seller may deem necessary for the fulfilment by the buyer of the obligations to pay. This provision shall also apply if a credit has been negotiated.

      12. Applicable law and dispute settlements

12.1 Any disputes shall be submitted exclusively - except in the case of disputes falling within the jurisdiction of the cantonal judge - to the judge competent for the seller's place of residence, unless the latter should decide to submit the dispute to the judge competent for the buyer's place of residence.
12.2 All offers or agreements shall be governed by Dutch law. The Vienna Purchase Treaty of 1980 shall be expressly excluded.

 

Wormer, September 7th, 2017.

 


                                                                                              ///////////////////////////////////////////